Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mat.ot.SPO,SPE

Střední odborná škola managementu a práva, s. r.o. Kolín,Macharova 1376

Odloučené pracoviště Čajkovského 25,58601 Jihlava

 

Maturitní otázky ze Sociální politiky a sociální péče­ – školní rok 2011/2012

 

1. a) Pojetí sociální politiky, hodnoty a ideologie

    b) Základní terminologie - sociální péče, nové trendy poskytování sociální péče

 

2. a) Základní terminologie sociální politiky (sociální politika, sociální ochrana, sociální

        správa, sociální zabezpečení, sociální pojištění)

     b) Hmotná nouze, pojem, dávky

 

3. a) Základní terminologie sociální politiky II.(státní sociální podpora, dávky státní státní    sociální podpory)

    b) Formy pomoci rodině IL(obecně, OSPOD, poradny )

 

4. a) Základní terminologie sociální politiky 11L(sociální pomoc, záchranná sociální sít',   sociální služba, sociální past, sociální smír )

    b) Formy pomoci rodině II. (dávky státní sociální podpory a sociální péče )

 

5. a) Vývoj sociálně politických myšlenek (orient, antika ...)

    b) Klinická rodina (CAN syndrom, krizová centra, linky důvěry )

 

6. a) Vývoj sociálně politických institucí (solidarita, paternalismus, filantropie)

     b) Aspekty dospívání významné pro sociální práci s mládeží

 

7. a) Vývoj sociálně politických institucí IL(chudinská péče, pracovní zákony, výměnek..)

    b) Prevence kriminality mládeže ( typy prevence, pracovníci sociální prevence)

 

8. a) Social welfare state ( definice, typologie )

    b) Sociální prevence ( subkultury mládeže, terénní sociální práce, možnosti práce

        s mládeží)

 

9. a) Subjekty sociální politiky

    b) Probační a mediační služba

 

10. a) Objekty a aktéři sociální politiky

      b) Typy náhradní rodinné péče, osvojení

 

11. a) Principy sociální politiky, transformace a sociální události

      b) Problematika pěstounské péče ( dávky týkající se pěstounské péče )

 

12. a) Lidská práva ( Všeobecná deklarace lidských práv, úmluva o právech dítěte)

      b) Ústavní péče o děti a mládež

 

13. a) Zdravotní politika-cíle,cílová skupina,nemoc jako sociální událost pracovní

          neschopnost

      b) Sociální péče o staré občany-stárnutí, změny ve stáří, komunikace se seniory,

          týrání seniorů

 

14. a) Zdravotní politika 11- vývoj zdravotnictví, typy zdravotnických zařízení, náklady na

      zdravotní péči, invalidita jako sociální událost

      b) Formy pomoci seniorům, služby, ústavní péče, domovy důchodců, humanizace péče o  seniory

 

15. a) Cíl a cílové skupiny rodinné politiky, mateřství a rodičovství jako sociální událost

      b) Pomoc nevyléčitelně nemocným, hospic, euthanasie

 

16. a) Objekty rodinné politiky, současný vývoj rodiny, dětství jako sociální událost

      b) Péče o občany se zdravotním postižením, pojem zdravotní postižení, subjektivní a

          objektivní determinanty, stupně socializačního procesu

 

17. a) Problematika náhradní rodinné péče, ústavní péče o děti, smrt jako sociální událost

      b) Typologie služeb o zdravotně postižené, podpora v domácích podmínkách, poradenství,    dávky, invalidita

 

18. a) Vzdělávací politika., cite, cílová populace vzdělávání, vzdělávací soustava, financování

      b) Problematika nealkoholových závislostí, skupiny drog, možnosti péče o drogově

           závislé

 

19. a) Politika zaměstnanosti, nezaměstnanost jako sociální událost

      b) Problematika závislosti na alkoholu, prevence a léčba alkoholismu

 

20. a) Stáří jako sociální událost, stáří a pracovní schopnost, sociální zabezpečení stáří

       b) Problematika bezdomovectví, problematika patologického hráčství

 

21. a) Chudoba a sociální dezintegrace jako sociální událost, životní minimum, prevence

          chudoby

      b) Nezaměstnanost jako sociální problém, fáze psychického vývoje nezaměstnaného,

           práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání

 

22. a) Politika ve sféře bydlení, cíle, cílová populace, funkce sféry bydlení

      b) Problematiky prostituce, komerční seznámí zně "užívání dětí, možnosti pomoci osobám   živícím se prostitucí

 

23. a) Nástroje sociální politiky (regulace, konání, nátlak kontraktace dávky, služby...)

       b) Problematika sociálního vyloučení, sociálně vyloučené lokality, terénní sociální práce

 

24. a) Sociální pouta jako politika, funkce, cíle a financováni sociální politiky

       b) Komunitní sociální práce, komunitní pracovník, projekt, příklad sociální práce v komunitách

 

25. a) Komunitní sociální politika, komunitní myšlení, podíl občanů na vytváření kodexu sociálního pracovníka

      b) Obce jako subjekty sociální politiky (úkoly, činnost obcí)